Jesteś tutaj
Strona Główna > Polecamy > Zapisy na katechezę w przedszkolu i w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej

Zapisy na katechezę w przedszkolu i w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej

Poniżej przedstawiamy informacje dla rodziców, którzy zapisując swoje dzieci do przedszkola lub do pierwszej klasy szkoły podstawowej, chcieliby, aby ich dzieci uczestniczyły w zajęciach z religii rzymskokatolickiej.

W wielu przedszkolach nie odbywają się zajęcia z religii albo odbywają się jedynie w grupach pięcio- i sześcioletnich. Okazuje się, że rodzice nie zawsze mają świadomość, że powinni złożyć w tej sprawie stosowną deklarację (wyrazić życzenie na piśmie). Niejednokrotnie są przekonani, że dokonuje się to „automatycznie” wraz ze zgłoszeniem dziecka do placówki oświatowej.

Drodzy Rodzice. Rozpoczął się okres zapisów dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych. W związku z tym przypominamy rodzicom o konieczności dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka na zajęcia z religii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organizowanie zajęć z religii nie dokonuje się automatycznie, ale inicjatywa dotycząca udziału w zajęciach z religii powinna każdorazowo wychodzić od rodziców.

Jesteśmy wdzięczni tym dyrektorom przedszkoli i szkół, którzy przy zapisywaniu dziecka do swojej placówki poruszają m.in. kwestię udziału dziecka w zajęciach z religii. Nie zawsze jednak tak jest i zdarza się, że dziecko nie bierze udziału w zajęciach z religii, ponieważ rodzice nie wiedzieli, że powinni złożyć stosowną deklarację.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z udziałem dzieci w zajęciach religii rodzice nie ponoszą żadnych kosztów i nie uiszczają opłat.

Na temat troski rodziców o udział dziecka w zajęciach z religii katolickiej mówi komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wydany w Warszawie dnia 11 września 2014 r.:

1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swoje dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia” (Oświadczenie komisji wychowania katolickiego KEP z dnia 11 września 2014 r.).

Zwracamy się zatem do rodziców z gorącym apelem o dopilnowanie tego obowiązku i zatroszczenie się o udział ich dzieci w katechezie szkolnej.

ks. dr Marek Korgul
Wikariusz Biskupi ds. katechezy

*******************

WZÓR OŚWIADCZENIA RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA 
NA NAUKĘ RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W SZKOLE

Zgodnie z (§ 1 ust. 2), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Dz.U. nr 36 poz. 155 z późn. zm.) niniejszym wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka

………………………………………………………………………………..,
(imię i nazwisko dziecka)

uczestniczył/uczestniczyła w zajęciach z religii rzymskokatolickiej.

 

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………., dnia ……………………………..
(miejscowość)

*******************

WZÓR OŚWIADCZENIA UCZNIA PEŁNOLETNIEGO
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA
NA NAUKĘ RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W SZKOLE

Zgodnie z (§ 1 ust. 2), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Dz.U. nr 36 poz. 155 z późn. zm.) niniejszym ja, niżej podpisany/podpisana

………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

uczeń/uczennica klasy …………,  wyrażam wolę uczestniczenia w zajęciach z religii rzymskokatolickiej.

 

Podpis pełnoletniego ucznia:

…………………………………………………….

………………………………………., dnia ………………………….
(miejscowość)

Dodaj komentarz

Top