Jesteś tutaj
Strona Główna > Sakramenty i sakramentalia

Wykaz doku­men­tów potrzeb­nych do sakra­men­tów świę­tych i sakramentaliów:

SAKRAMENTY – to święte znaki, które ustanowił Chrystus, żeby przez nie udzielać nam wciąż na nowo swojej łaski. Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka i oddawanie czci Bogu.

CHRZEST

♦ akt urodzenia dziecka (odpis)
♦ wyciąg z aktu ślubu koś­ciel­nego rodziców
♦ dane o rodz­i­cach chrzest­nych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
♦ zaświad­cze­nie z parafii zamieszka­nia rodz­iców chrzest­nych o prak­tykowa­niu wiary

♦ w przypadku dziecka, którego rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii, a chcą prosić o sakrament chrztu św. dziecka w naszej parafii, muszą przedłożyć zgodę swojego proboszcza.

Sakrament udzielany jest z reguły w każdą niedziele po Mszy św. o 12:00, a w okresie wakacyjnym po Mszy św. o 10:45. Więcej o sakramencie Chrztu.


BIERZMOWANIE

♦ metryka chrztu (jeżeli osoba była ochrzczona poza parafią bierzmowania)
♦ zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji
♦ w przy­padku osób starszych — świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej

Sakrament udzielany jest 17 czerwca w dzień odpustu parafialnego. Więcej o sakramencie Bierzmowania.


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

♦ metryka chrztu dziecka

Sakrament udzielany jest w I niedzielę czerwca. Więcej o sakramencie Komunii Świętej.


MAŁŻEŃSTWO

♦ metryka chrztu z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna; 6 miesięcy ważności)
♦ dowód oso­bisty
♦ ostat­nie świadectwo z religii
♦ zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie przedmałżeńskiej
♦ zaświad­cze­nie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub koś­cielny pocią­gał za sobą skutki cywilno-prawne — tzw. ślub konko­rda­towy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Sakrament udzielany jest w dogodnym terminie po ustaleniu z narzeczonymi. Więcej o sakramencie małżeństwa.


SAKRAMENTALIA – to święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia.

POGRZEB KATOLICKI

♦ akt zgonu
♦ zaświad­cze­nie o udzie­le­niu sakra­mentu chorych i wiatyku (Komu­nii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpi­talu (wys­tawia je kapelan szpitala)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DEWOCJONALIÓW (medaliki, obrazki, różańce, itp.)

Po każdej Mszy Św. w zakrystii.

Top